Privacyverklaring

Stichting Avond 4 Daagse Ottersum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Stichting Avond 4 Daagse Ottersum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee:
1. Uw persoonsgegevens verwerken wij alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
2. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
3. Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
4. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
5. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
6. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, hierop willen wij u wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Avond 4 Daagse Ottersum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN WANDELAARS
Persoonsgegevens van de wandelaars worden door Stichting Avond 4 Daagse Ottersum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
1. Administratieve doeleinde: maken van de startkaart;
2. Communicatie over de Avond 4 Daagse Ottersum
;
3. Mogelijkheid tot eenmalig een herinnering te sturen wanneer de volgende editie plaatsvindt.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
1. Aanmelding voor eenmalige deelname aan de Avond 4 Daagse

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Avond 4 Daagse Ottersum de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Avond 4 Daagse Ottersum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende maximaal 2 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij nooit aan derde partijen verstrekken.

BEWAARTERMIJN
Stichting Avond 4 Daagse Ottersum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

MOLLIE
Voor het afhandelen van de betalingen in ons webwinkelgedeelte maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer, uw ip-adres en uw internet browser en apparaat type. In sommige gevallen verwerken ze uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer, informatie over het product of de dienst die u bij ons heeft gekocht. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Wanneer derden uw persoonsgegevens namens ons en volgens onze strikte instructies verwerken, treden die derden op als zogenaamde verwerkers. Mollie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst. Zo zorgt Mollie ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op een zorgvuldige manier worden verwerkt, beveiligd met minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als wij hanteren en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. De gehele privacyverklaring van Mollie leest u op hun website: https://www.mollie.com/nl/privacy

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
1. Alle personen die namens Stichting Avond 4 Daagse Ottersum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
3. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
5. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
6. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

COOKIES
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat je een website bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Stichting Avond 4 Daagse Ottersum maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Op de website van Stichting Avond 4 Daagse Ottersum gebruiken we cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Zo gebruiken wij de volgende cookies:

– Het uitlezen van browserinstellingen
Door het uitlezen van uw browserinstellingen wordt onze website optimaal op uw beeldscherm weergegeven.

– Het gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

– Het gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Wanneer u toestemming heeft gegeven wordt dit één maand onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Voor het gebruik van deze cookies is volgens de wet geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Hoe zijn cookies te verwijderen?
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer of andere randapparatuur cookies plaatsen, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Verder kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Avond 4 Daagse Ottersum
info@avond4daagseottersum.nl