Algemene voorwaarden / Reglement

De Avond 4 Daagse Ottersum wordt georganiseerd door Stichting Kindervakantiewerk Ottersum.

AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie is niet verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor schade, ongevallen en/of ziekte, die de deelnemers veroorzaken, resp. overkomen, ongeacht de oorzaak hiervan. Deelname aan de Avond 4 Daagse Ottersum betekent dat u hiermee instemt. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Deze worden door de bezoeker meegenomen op eigen risico.

VERTREKTIJDEN
20 km Start 16.00 – 17.30 uur
15 km Start 16.45 – 17.15 uur
10 km Start 17.00 – 17.30 uur
5 km Start 17.30 – 18.00 uur
2,5 km Start 18.15 uur
Om uiterlijk 21.30 uur dient de wandelaar gefinisht te zijn.

WANDELDAGEN
Er wordt gewandeld op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Voor het behalen van de medaille dient op alle vier de dagen gewandeld te worden. Het is toegestaan op de ene dag een andere afstand te wandelen dan de andere dag. U ontvangt dan eveneens een medaille. Dit dient wel vooraf met het startbureau te worden overlegd. Mocht u door omstandigheden één dag niet mee kunnen wandelen overleg dit dan altijd met de organisatie.

WANDELKAART
Elke wandelaar is in het bezit van een wandelkaart voor de betreffende afstand. Inschrijven kan vanaf woensdag 1 mei tot en met zondag 23 juni 2024 is het mogelijk om je in te schrijven via deze website. Een wandelkaart kost € 6,00. Inschrijven na zondag 23 juni is mogelijk, de kosten zijn dan € 8,00 per wandelkaart.
 De wandelkaart geeft recht op versnaperingen die worden uitgedeeld en op een medaille.

RESTITUTIE TICKETS
Reeds bestelde en betaalde tickets / wandelkaarten kunnen niet meer ingewisseld worden voor geld en zijn alleen geldig voor het jaar welke op het ticket vermeldt staat.

BEGELEIDERS
2,5, 5, 10 en 15 km: Wandelaars tot en met groep 8 van de basisschool moeten onder toezicht van ouders/verzorgers/begeleiders lopen. Deze ouders/verzorgers/begeleiders moeten 18 jaar of ouder zijn.
20 km: Tot en met 16 jaar onder toezicht van ouders/verzorgers/begeleiders lopen. Deze ouders/verzorgers/begeleiders moeten 18 jaar of ouder zijn.

OPVOLGEN VAN AANWIJZINGEN
Iedereen die meewandelt met de Avond 4 Daagse Ottersum, verplicht zich tot het onvoorwaardelijke en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van de organisatie, de verkeersregelaars, de controleurs, de EHBO-ers en de politie. Al deze medewerkers/vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun speciale kleding of Avond 4 Daagse hesjes.

VERKEER
Maak bij het lopen gebruik van trottoir of voetpad. Indien een trottoir of voetpad ontbreekt, dan loopt men over het fietspad. Ontbreekt ook een fietspad, dan dient men gebruik te maken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Loopt u op het fietspad of op de rijbaan, loop dan het verkeer tegemoet (aan de linkerkant van de weg). Steek veilig over, ook bij verkeerslichten, wacht tot u groen licht krijgt. Voor uw eigen veiligheid is het aan te raden opvallende kleding, reflecterend vest of signaalverlichting te dragen tijdens het invallen van de avond.

Nordic walking (gebruik van poles) is toegestaan. Ook rolstoelen en buggy’s mogen worden meegenomen c.q. worden gebruikt. Het gebruik maken van rolschaatsen, skateboard, step, fiets, etc.is niet toegestaan.

ROUTES
De routes zijn aangegeven met bordjes in de kleuren van de betreffende afstand:
5 km rood
10 km blauw
15 km groen
20 km oranje
De 2,5 km ook wel de snuffelroute genoemd volgen kabouterborden.
Daarnaast staan de routes vermeldt op deze website. De organisatie behoudt zich het recht om de routes ten alle tijden aan te passen als de situatie hier om vraagt.

TRAKTATIES
Tijdens de avond 4 daagse worden er traktaties uitgedeeld. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze traktaties of gevolgen daarvan.

SLECHT WEER
Wanneer voor de start noodweer op komst is dan behoudt de organisatie zich het recht om de deelnemers later in de avond van start te laten gaan of deze dag geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen. Mocht tijdens het wandelen de weersituatie zodanig veranderen dat het gevaar kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de wandelaars op een zo snel en veilige manier terug te laten keren naar de startlocatie.

AFVAL
Afval achterlaten op de route is verboden. Gelieve uw afval mee te nemen en op de start/finishlocatie weg te gooien in de daarvoor bestemde bakken.

CONTROLEPOSTEN
Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de deelname- kaarten geknipt. Indien een kaart niet is geknipt, kan de organisatie besluiten geen medaille uit te reiken.

ROKEN EN DRINKEN
Roken in/bij bossen is verboden (brandgevaar!).
Alcoholgebruik tijdens de wandeling is verboden.

BEELDMATERIAAL
De deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het wandelevenement en dat de beelden van de wandelaars gebruikt worden in het kader van de publiciteit voor de Avond 4 Daagse Ottersum.

ONVOORZIENE ZAKEN
De organisatie van de Avond 4 Daagse Ottersum behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van de Avond 4 Daagse Ottersum daartoe besluit, het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de deelnemer en/of sponsor geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan deelnemer plaatsvinden.

HONDEN
Het meenemen van (geleide)honden tijdens de Avond 4 Daagse Ottersum is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om betreffende hond of honden van verdere deelname uit te sluiten. De hond kan niet worden ingeschreven als deelnemer en zal derhalve dan ook geen herinnering ontvangen.

AANPASSING REGLEMENT
Het bestuur van de Avond 4 Daagse Ottersum is gemachtigd om ten allen tijde een aanpassing te doen aan dit reglement.

TENSLOTTE
De leiding is bevoegd om bij wangedrag de deelnamekaart van de betreffende deelnemer(s) in te nemen en hen van verdere deelname uit te sluiten.
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.